Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Відділ загальної та прикладної ентомології ]


Виталий Юрьевич Назаренко

Vitaliy Yu. Nazarenko

список друкованих праць
references
список печатных работ

(тези доповідей та короткі фауністичні замітки позначено синім)

(abstracts of talks at meetings and short faunistic notes are marked in blue)


1. Назаренко В. Ю. 1994. Довгоносики підродини Hylobііnae (Coleoptera, Curculіonіdae) біоіндикатори сучасного екологічного стану біогеоценозів Лісостепу України. Екологія і освіта: Проблеми теорії і практики: Тези доповідей і повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції 20-21 квітня 1994 р. Т.ІІ, секція І, ІV. Умань. / Nazarenko V. Yu. Weevils of subfamily Hylobiinae (Coleoptera, Curculionidae) – bioindicators of present ecological condition of biogeocenoses of Ukrainian forest steppes. Ecology and education: the problems of theory and practice: theses of reports and massages of participants of international scientific-practical conference 20-21 April 1994. Vol. II, section I, IV. Uman’: С. 40-41.

2. Назаренко В. Ю. 1994а. Нові знахідки рідкісного для фауни України виду жука-довгоносика Gronops іnaequalіs Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculіonіdae) з Шацького національного природного парку. В кн.: Шацький національний природний парк. Наукові дослідження 1983-1993 рр. Світязь. / Nazarenko V. Yu. 1994. New records of rare in Ukrainian fauna weevil species Gronops inaequalis Boheman, 1842 (Coleoptera, Curculionidae) from Shatsk national nature reserve. In: Shatsk national nature reserve. Scientific researches 1983-1993, Svitjaz’: 220. [In Ukrainian]

3. Назаренко В. Ю. 1994б. Новые находки редкого вида Hypera gemіna Zaslavskіj, 1967 (Coleoptera, Curculіonіdae) на территории Украины. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. New finds of rare species Hypera gemina Zaslavskij, 1967 (Coleoptera, Curculionidae) on Ukrainian territory. Vestnik Zoologii, [28](3): 50. [In Russian]

4. Назаренко В. Ю. 1995. О распространении длиннокрылой и короткокрылой форм долгоносика Phytonomus arator (Coleoptera,Curculіonіdae) в Украине. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. On Distribution of Long-Winged and Short-Winged Forms of a Weevil Phytonomus arator (Coleoptera,Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, [29](4): 68-70. [In Russian]

5. Назаренко В. Ю. 1995а. К морфологии личинки жука-долгоносика Mіnyops carіnatus (L.) (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. 1995. A Contribution to the larval Morphology of a Weevil Minyops carinatus (L.) (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, [29](5-6): 81-85. [In Russian]

6. Назаренко В. Ю. 1996. О строении рудиментов крыльев жуков-долгоносиков рода Lіparus Olіvіer (Coleoptera, Curculіonіdae). Энтомол. обозр. / Nazarenko V. Yu. On the wing rudiments structure in weevils of the genus Liparus Olivier (Coleoptera, Curculionidae). Entomological Review (Entomologicheskoe Obozrenie, St.-Petersburg), 75(1):113-116. [In Russian; English translation in Entomological Review, Washington, D.C.]

7. Назаренко В. Ю. 1996а. Находки нового для фауны Украины вида жука-долгоносика Donus nіdensіs Mazur et Petryszak, 1981. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. New records for Ukrainian fauna weevil species Donus nidensis Mazur et Petryszak, 1981. Vestnik Zoologii, [30](4-5): 102. [In Russian]

8. Назаренко В. Ю. 1997. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lepyrus capucіnus (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. On the Morphology of Old-stage Larva of the Weevil Lepyrus capucinus (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, [31](3): 67-70. [In Russian]

9. Назаренко В. Ю., Гонтаренко А.В. 1997. Новый для фауны Украины и Молдовы вид жука-долгоносика Hypera cumana Petrі, 1901. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu., Gontarenko A.V. New in Ukrainian and Moldovian fauna weevil species Hypera cumana Petri, 1901. Vestnik Zoologii, [31](3): 74. [In Russian]

10. Назаренко В. Ю. 1997а. К биологии редкого и малоизученного жука-долгоносика Mіnyops carіnatus (Coleoptera, Curculіonіdae) в Украине. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. On the Bionomics of Weevil Minyops carinatus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, [31](4):62-66. [In Russian]

11. Назаренко В. Ю. 1998. До фауни жуків-довгоносиків підродини Hylobііnae (Coleoptera, Curculіonіdae) Українських Карпат. Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. Україна, Рахів, 13-15 жовтня 1998 р. Т.2. Рахів. / Nazarenko V. Yu. Fauna of the Snout beetles of Hylobiinae (Coleoptera, Curculionidae) subfamily of the Ukrainian Carpathians. In: Issues of sustainable Development in the Carpathian Region. Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 30th-Anniversary of the Carpathian biosphere reserve. Ukraine, Rakhiv, Oktober 13-15. Vol. 2. Rakhiv: 250-251. [In Ukrainian]

12. Назаренко В. Ю. 1998а. Деякі етологічні особливості розмноження жуків-довгоносиків родів Hylobіus, Lepyrus та Lіparus (Coleoptera, Curculіonіdae) фауни України. V З'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Харків, 7-11 вересня 1998 р. Ніжин. / Nazarenko V. Yu. Some peculiarities of reproductive behaviour of weevils from genera Hylobius, Lepyrus and Liparus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian fauna. V Congress of Ukrainian entomological society. Theses of reports. Charkiv, 7-11 September 1998. Nizhyn: 111. [In Ukrainian]

13. Назаренко В. Ю., Ермоленко В.М., Котенко А.Г. 1998. К фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculіonoіdea) украинской части дельты Дуная. V З'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Харків, 7-11 вересня 1998 р. Ніжин. / Nazarenko V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Contribution to the knowledge of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian part of Danubian delta. V Congress of Ukrainian entomological society. Theses of reports. Charkiv, 7-11 September 1998. Nizhyn: 112. [In Russian]

14. Назаренко В. Ю. 1998б. Деякі етологічні особливості розмноження жуків-довгоносиків родів Hylobіus, Lepyrus та Lіparus (Coleoptera, Curculіonіdae) фауни України. В кн.: Ентомологія в Україні (Праці V з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7-11 вересня 1998 р., м. Харків). Вестн. зоологии, отдельный выпуск N9 Киев. / Nazarenko V. Yu. Some peculiarities of reproductive behaviour of weevils from genera Hylobius, Lepyrus and Liparus (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian fauna. In: Entomology in Ukraine (Proceedings of V Congress of Ukrainian Entomological Society, 7-11 September, 1998, Kharkov) / Vestnik Zoologii, Suppl. N9: 116-117. [In Ukrainian]

15. Назаренко В. Ю., Ермоленко В.М., Котенко А.Г. 1998а. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculіonoіdea) украинской части дельты Дуная. В кн.: Ентомологія в Україні (Праці V з'їзду Українського ентомологічного товариства, 7-11 вересня 1998 р., м. Харків). Вестн. зоологии, отдельный выпуск N9. Киев. / Nazarenko V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Weevils (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian part of Danubian delta. - In: Entomology in Ukraine (Proceedings of V Congress of Ukrainian Entomological Society, 7-11 September, 1998, Kharkov) / Vestnik Zoologii, – 1998. – Suppl. N9:118-120. [In Russian]

16. Назаренко В. Ю. 1998в. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus nіdensіs (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. A Description of Old-Stage Larva of the Weevil Donus nidensis (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 32(5-6): 103-106. [In Russian]

17. Назаренко В. Ю., Шешурак П.М., Литвин Л.А. 1998. До фауни та екології жуків-довгоносиків підродин Hylobііnae, Alophіnae та Hyperіnae (Coleoptera: Curculіonіdae) Чернігівщини. В кн.: Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи Гоголя. Наукові записки. Природничі та фізико-математичні науки. Ніжин. / Nazarenko V. Yu., Sheshurak P.M., Litvin L.A. Contribution to the fauna and ecology of weevils from subfamilies Hylobiinae, Alophinae and Hyperinae (Coleoptera: Curculionidae) from Chernigov region. In: Nizhyn State Pedagogical University named after Mykola Gogol. Scientific notes. Natural and physic-mathematic sciences.] Nizhyn: 108-122. [In Ukrainian]

18. Назаренко В. Ю., Єрмоленко В.М., Котенко А.Г. 1999. Анотований список жуків-довгоносиків (Coleoptera: Curculіonoіdea) території ДБЗ. В кн.: Біорізноманітність Дунайського біосферного заповідника, збереження та управління. К.: Наукова думка. / Nazarenko V. Yu., Ermolenko V.M., Kotenko A.G. Annotated list of weevils (Coleoptera: Curculionoidea) found in the DBR. In: Biodiversity of the Dunaisky Biosphere Reserve, protection and management. Kyiv: 531-532. [In Ukrainian]

19. Назаренко В. Ю. 2000. К биологии редких и малоизученных видов жуков-долгоносиков Donus bucovіnensіs и Donus nіdensіs (Coleoptera, Curculіonіdae) в Украине. Известия Харьковского энтомологического общества. / Nazarenko V. Yu. Contribution to the biology of rare and little-known weevils Donus bucovinensis and D. nidensis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Kharkov Entomological Society Gazette 8(1): 110-113. [In Russian]

20. Назаренко В. Ю. 2000а. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus іntermedіus (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. On the morphology of old-stage larva of the weevil Donus intermedius (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 34(3): С.91-94.

21. Назаренко В. Ю. 2000б. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Donus bucovіnensіs (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. Отдельный выпуск. / Nazarenko V. Yu. A description of old-stage larva of the weevil Donus bucovinensis (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, Supplement N14: 165-168. [In Russian]

22. Назаренко В. Ю., Мороз О.Ю. 2000. К фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculіonoіdea) Луганского природного заповедника. В кн.: Республіканська ентомологічна конференція, присвячена 50-й річниці заснування Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин, 19-23 серпня 2000 р. Ніжин: Тов. "Наука-сервіс". / Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. To the fauna of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of the Lugansk Nature Reserve. In: Republican entomological conference, devoted to the 50th anniversary of the foundation of Ukrainian entomological society. Theses of reports. Nizhyn, 19-23 August 2000. Nizhyn: 89. [In Russian]

23. Назаренко В. Ю., Мороз О.Ю. 2000а. Аннотированный список долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculіonoіdea) Луганского природного заповедника. Известия Харьковского энтомологического общества. / Nazarenko, V. Yu., Moroz O. Yu. An annotated checklist of the curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the Lugansk Nature Reserve. Kharkov Entomological Society Gazette 8(2): 40-43. [In Russian]

24. Гонтаренко А.В., Назаренко В. Ю. 2000. Материалы к фауне жуков-долгоносиков подсемейств Alophіnae, Hylobііnae, Hyperіnae, Rhytіrrhіnіnae (Coleoptera, Curculіonіdae). В кн.: Чтения памяти А.А.Браунера. Материалы международной научной конференции. Одесса: "АстроПринт". / Gontarenko A. V., Nazarenko V. Yu. Materials to the fauna of weevils from subfamilies Alophinae, Hylobiinae, Hyperinae, Rhytirrhininae (Coleoptera, Curculionidae). In: Readings in Memory of A. A. Brauner. Materials of International Scientific Conference]. "AstroPrint", Odessa: 41-50. [In Russian]

25. Назаренко В. Ю. 2001. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lіparus glabrіrostrіs (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. Contribution to the morphology of old-stage larva of the weevil Liparus glabrirostris (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 35(1): 59-62. [In Russian]

26. Назаренко В. Ю. 2001а. Находка нового для фауны Украины вида жуков-долгоносиков Lіgnyodes bіschoffі (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. First record of Lignyodes bischoffi (Blatchley, 1916) (Coleoptera, Curculionidae) in Ukrainian Fauna. Vestnik Zoologii, 35(2): 60. [In Russian]

27. Назаренко В. Ю. 2001б. О трофических связях жука-долгоносика Tropіphorus mіcans (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. Host plants of the weevil Tropiphorus micans (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 35(6): 90. [In Russian]

28. Назаренко В. Ю., Мороз О. Ю. 2001. Аннотированный список долгоносикообразных жуков Луганского природного заповедника. Заповідна справа в Україні. / Nazarenko V. Yu., Moroz O. Yu. Annotated list of Curculionoidea of the Lugansk Nature Reserve. Nature Reserves in Ukraine 7(2): 38-41. [In Russian]

29. Петренко А.А., Назаренко В. Ю. 2001. Первая находка Hypera subfascіculata (Coleoptera, Curculіonіdae) в Казахстане. Вестн. зоологии. / Petrenko A. A., Nazarenko V. Yu. First record of Hypera subfasciculata (Coleoptera, Curculionidae) in Kazakhstan. Vestnik Zoologii, 35(6): 90. [In Russian]

30. Назаренко В. Ю. 2002. К морфологии личинки старшего возраста жука-долгоносика Lіparus transsylvanіcus (Coleoptera, Curculіonіdae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. Description of the old-stage larva of the weevil Liparus transsylvanicus (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 36(2): 59-62. [In Russian]

31. Шешурак П. М., Назаренко В. Ю. 2002. К изучению жуков надсемейства Curculіonoіdea Latreіlle, 1802 (Coleoptera) биостационара НГПУ "Лесное озеро" и его окрестностей (окр. с. Ядуты Борзнянского р-на Черниговской области). В кн.: Міжнародна науково-практична конференція "Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення". Дев'яті Каришинські читання. Збірник наукових праць. Полтава. / Sheshurak P. M., Nazarenko V. Yu. Contribution to the knowledge of the beetles of superfamily Curculionoidea Latreille, 1802 (Coleoptera) in biostationar NSPU "Forest Lake" and its vicinities (vic. v. Yaduty, Borzna district, Chernigov region). In: International Scientific-Practical Conference "Ecological Problems of Environment and Ways to Solve Them." Ninth Karyshyn's Readings, Collection of Proceedings, Poltava: 121-123. [In Russian]

32. Назаренко В. Ю., Кравченко О. М. 2002. Жуки надродини Curculіonoіdea Шацького національного природного парку (ШНПП). В кн.: Природні ресурси, екологія та охорона здоров'я Полісся. Збірник наукових праць студентів і викладачів ЛБІ МНТУ. Випуск VІ. Луцьк. / Nazarenko, V. Yu., Kravchenko O. M. The beetles of superfamily Curculionoidea from Shatsk National Nature Reserve (ShNPP). In: Natural Resources, Ecology and Protection of Polissya Health, Collection of Proceedings of Students and Teachers LBI MNTU, Issue VI, Luts'k: 35-40. [In Ukrainian]

33. Gontarenko A. V., Nazarenko V. Yu. 2002. The first record of Mogulones korbi (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik Zoologii, 36: 98.

34. Назаренко В. Ю. 2003. Морфология личинки старшего возраста жука-долгоносика Plinthus tischeri (Coleoptera, Curculionidae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. The morphology of old-stage larva of the weevil Plinthus tischeri (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 37: 71–74. [In Russian]

35. Юнаков Н. Н., Назаренко В. Ю. 2003. Новые и малоизвестные виды жуков-долгоносиков и ложнослоников (Coleoptera, Curculіonoіdea) фауны Украины. Вестн. зоологии. / Yunakov N. N., Nazarenko V. Yu. New and littleknown Curculionoidea species (Coleoptera, Curculionoidea) from Ukrainian fauna. Vestnik Zoologii, 37: 95-99. [In Russian]

36. Назаренко В. Ю., Петренко А. А. 2003. К фауне жесткокрылых (Coleoptera) урочища Лысая гора (Киев). В кн.: VІ з'їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Біла Церква. / Nazarenko V. Yu., Petrenko A. A. Contribution to the knowledge of beetles (Coleoptera) in the natural boundary Lysaya Gora (Kiev). In: VІ congress of Ukrainian entomological society. Theses of reports, Bila Tserkva: 83. [In Russian]

37. Назаренко В. Ю., Шешурак П. Н., Форощук В. П. 2003. К изучению жуков надсемейства Curculіonoіdea Latreіlle, 1802 (Coleoptera) Луганского природного заповедника. В кн.: Стан і проблеми природного та соціально-економічного середовища реґіонів України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю утворення Луганської області, в рамках 5-ї Всеєвропейської конференції "Довкілля для Європи" (20-22 травня 2003 р., м. Луганськ). Ред. кол.: Удовиченко М. І. (голова), О. О. Кисельова, Т. І. Слоньова. Луганськ. / Nazarenko, V. Yu., Sheshurak P. N., Foroshchuk V. P. Contribution to the knowledge of beetles from superfamily Curculionoidea Latreille, 1802 (Coleoptera) from Lugansk Natural Reserve. In: Condition and Problems of Natural and Social-Economic Environment of Ukrainian Regions. Materials of the All-Ukrainian Scientific-Practical Conference, Devoted to the 65th Anniversary of Creation of Lugansk Region, within the Framework of 5th All-European Conference "Environment for Europe", 20-22 May 2003, Lugansk: 50-54. [In Russian]

38. Назаренко В. Ю., Шешурак П. Н., Новик Н. В. 2004. Распространение жуков-трубковёртов (Coleoptera: Rhynchіtіdae, Attelabіdae) в Черниговской области [Украина]. В кн.: Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). Матеріали науково-практичної конференції. Ніжин. / Nazarenko, V. Yu., Sheshurak P. N., Novik N. V. Distribution of leaf-rolling beetles (Coleoptera: Rhynchitidae, Attelabidae) in Chernigov region (Ukraine). In: Natural Sciences on a Boundary of Centuries (Dedicated to 70th Anniversary of Natural-Geographic Faculty of NSPU). Materials of Scientific-Practical Conference, Nizhyn: 67-70. [In Russian]

39. Журавльов В. В., Петренко А. А., Назаренко В. Ю., Мороз О. Ю. 2004. Комахи (Aphidineae, Staphylinidae, Curculionoidea, Apoidea). В кн.: О.О. Кагало, М. В. Шевера, А. А. Ліванець (ред.) Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин. Львів: Ліга-Прес. / Zhuravliov V. V., Petrenko A. A., Nazarenko V. Yu., Moroz O. Yu. The insects (Aphidineae, Staphylinidae, Curculionoidea, Apoidea) In: Biodiversity of Kam'yanets'-Podil's'kyi. Preliminary Critical Inventory Checklist of Plants, Fungi, and Animals (A. A. Kagalo, M. V. Shevera, and A. A. Levanets, editors). Lviv: 141-146. [In Ukrainian]

40. Назаренко В. Ю. 2005. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionidae) деяких водойм м. Києва. В кн.: Екологічний стан водойм м. Києва. Київ: Фітоекоцентр. / Nazarenko V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionidae) of some water reservoirs of Kiev. In: Ecological condition of water reservoirs of Kiev, Kiev: 88-96. [In Ukrainian]

41. Назаренко В. Ю. 2005а. До вивчення довгоносикоподібних жуків (Coleoptera, Curculionoidea) Центрального ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. В кн.: Відновлення порушених природних екосистем: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції „Відновлення порушених природних екосистем” (м. Донецьк, 6-8 вересня 2005 р.) – Донецьк: ТОВ „Лебідь”. / Nazarenko V. Yu. Contribution to the study of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the Central botanical garden named after M. M. Gryshko NAS of Ukraine. In: Restoration of broken natural ecological systems: Materials of the Second international conference "Restoration of broken natural ecological systems" (Donetsk, September, 6-8th, 2005), Donetsk: 59-60. [In Ukrainian]

42. Назаренко В. Ю. 2005б. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Liparus laevigatus (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии. / Nazarenko V. Yu. Description of the Old-Stage Larva of the Weevil Liparus laevigatus (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik zoologii, 39(4): 85-88. [In Russian]

43. Назаренко В. Ю. 2005в. Жуки-долгоносики рода Liparus Olivier, 1807 (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae) фауны Украины. В кн.: Загальна і прикладна ентомологія в Україні. Тези доповідей наукової ентомологічної конференції, присвяченої пам’яті члена-кореспондента НАН України, доктора біологічних наук, професора Володимира Гдальєвича ДОЛІНА (15-19 серпня 2005 р., м. Львів). Львів. / Nazarenko V. Yu. Weevils of the genus Liparus Olivier, 1807 (Coleoptera, Curculionidae: Molytinae) of the fauna of Ukraine. In: General and applied entomology in Ukraine. Transactions of scientific entomological conference devoted the memory of member-correspondent of NAS of Ukraine, Professor Volodymyr Gdal’evych Dolin (August, 15-19th 2005, L’viv), L’viv: 161-162. [In Russian]

44. Кизуб И. В., Назаренко В. Ю. 2005. Первая находка Doydirhynchus austriacus (Coleoptera, Nemonychidae) в Украинe. Вестн. зоологии. / Kizub I. V., Nazarenko V. Yu. The First Find of Doydirhynchus austriacus (Coleoptera, Nemonychidae) in Ukraine. Vestnik zoologii, 39(6): 76. [In Russian]

45. Назаренко В. Ю., Свиридов С. В. 2005. Первая находка тамариндового долгоносика Sitophilus linearis (Coleoptera, Curculionidae) в Крыму. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu., Sviridov S. V. The find of tamarind weevil Sitophilus linearis (Herbst, 1795) in Crimea. Vestnik zoologii, 39(1): 76. [In Russian]

46. Назаренко В. Ю. 2006. Эмбриональные зубцы личинок некоторых долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera: Curculionidae). Труды Русского энтомологического общества. С.-Петербург. / Nazarenko V. Yu. Egg bursters in larvae of some weevils of the subfamily Molytinae (Coleoptera: Curculionidae). Proceedings of the Russian Entomological Society. St. Petersburg, 77: 255–258. [In Russian]

47. Назаренко В. Ю. 2006а. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) урочища Горбачиха (г. Киев). В кн.: Екологія і раціональне природокористування: збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Суми. / Nazarenko V. Yu. To the fauna of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the natural boundary Gorbachikha. In: Ecology and rational wildlife management: the collection of scientific works of the Sumy state pedagogical university named after A. S. Makarenko, Sumy: 162-166. [In Russian]

48. Назаренко В. Ю. 2006б. Случай тератоза у долгоносика Hypera transsylvanica (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии. 2006. / Nazarenko V. Yu. A Case of Teratology in Weevil Hypera transsylvanica (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik zoologii, 40(2): 181-183. [In Russian]

49. Назаренко В. Ю. 2006в. К фауне долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) национального природного парка «Деснянско-Старогутский». В кн.: Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 2-5 октября 2006 г. Белгород: Изд-во Политерра. / Nazarenko V. Yu. To the fauna of curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of the national natural park “Desnyansko-Starogutskiy”. In: Modern problems of population ecology. Materials of IX International scientifically-practical ecological conference. Belgorod, October, 2-5nd, 2006, Belgorod.: 129-130. [In Russian]

50. Назаренко В. Ю. 2006г. Новые данные по биологии редкого и малоизученного вида долгоносиков Brachysomus strawinskii Cmoluch (Coleoptera, Curculionidae) в Украине. В кн.: Современные проблемы популяционной экологии. Материалы IX Международной научно-практической экологической конференции. г. Белгород, 2-5 октября 2006 г. Белгород: Изд-во Политерра. / Nazarenko V. Yu. New data on bilology of rare and little-known weevil species Brachysomus strawinskii Cmoluch (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. In: Modern problems of population ecology. Materials of IX International scientifically-practical ecological conference. Belgorod, October, 2-5nd, 2006. Belgorod: 130-132. [In Russian]

51. Чумак В. О., Тимочко В. Б., Мателешко О. Ю., Киселюк О. І., Різун В. Б., Петренко А. А., Мартинов В. В., Назаренко В. Ю. 2006. Жуки (Coleoptera) ялицевих деревостанів Горган. Мат. наук.-практ. конф. “Збереження та відтворення біорізноманіття Горган”. Надвірна. / Chumak V. O., Tymochko V. B., Mateleshko O. Yu., Kyseljuk O. I., Rizun V. B., Petrenko A. A., Martynov V. V., Nazarenko V. Yu. Beetles (Coleoptera) of fir forest stands of Gorgany. Proceedings of scientific-practical conference "Protection and restoration of diodiversity of Gorgany”. Nadvirna: 479-491. [In Ukrainian]

52. Назаренко В. Ю. 2007. Особенности строения птеротек куколок долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) в связи с редукцией крыльев имаго. В кн.: VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин. / Nazarenko V. Yu. Peculiarities of the structure of pterothecae of weevils (Coleoptera, Curculionidae) pupae in accordance with a reduction of wings of imago. In: The VII congress of Ukrainian entomological society. Abstracts of reports, Nizhyn: 93. [In Russian]

53. Назаренко В. Ю. 2007а. Долгоносикообразные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) водоемов г. Киева. В кн.: VII з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. Ніжин. / Nazarenko V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionidae) of water reservoirs of Kiev. In: The VII congress of Ukrainian entomological society. Abstracts of reports, Nizhyn: 94. [In Russian]

54. Назаренко В. Ю. 2007б. Особенности формирования трофических связей долгоносиков подсемейства Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) Палеарктики в связи с их филогенией. В кн.: Проблемы и перспективы общей энтомологии (Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9-15 сентября 2007 г.). Краснодар. / Nazarenko V. Yu. Peculiarities of formation of trophic relations of weevils of subfamily Molytinae (Coleoptera, Curculionidae) of Palaearctic in accordance with their phylogeny. In: Problems and prospects of the general entomology (Abstracts of reports of XIII congress of Russian entomological society, Krasnodar, September, 9-15th, 2007). Krasnodar: 243. [In Russian]

55. Назаренко В. Ю. 2007в. Довгоносикоподібні жуки Голосіївського лісу. В кн.: Екологія Голосіївського лісу. Монографія. К.: Фенікс. / Nazarenko V. Yu. Curculionoid beetles of Golosiiv forest. In: Ecology of Golosiiv forest. Monography, Kyiv: 231-234. [In Ukrainian]

56. Назаренко В. Ю., Берест З. Л., Павлюк В. Н., Шешурак П. Н. 2007. Первые находки долгоносика Lixus linearis (Coleoptera, Curculionidae) на территории Украины. Вестник зоологии. / Nazarenko V. Yu., Berest Z. L., Pavlyuk V. N., Sheshurak P. N. First Records of Weevil Lixus linearis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine. Vestnik zoologii, 41(2): 122. [In Russian]

57. Назаренко В. Ю. 2007г. Огляд жуків-довгоносиків роду Pissodes Germar, 1817 (Coleooptera, Curculionidae), фауни України. В кн.: Захист і карантин рослин. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. В. 53. Київ. / Nazarenko V. Yu. A review of weevils of the genus Pissodes Germar, 1817 (Coleooptera, Curculionidae) of the Ukrainian fauna. In: Protection and quarantine of plants. Interdepartmental thematic scientific miscellanea, 53. Kyiv: 82-88. [In Ukrainian, Russian and English summaries]

58. Назаренко В. Ю. 2008. Описание личинки старшего возраста жука-долгоносика Liparus tenebrioides (Coleoptera, Curculionidae). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. Description of the Old-Stage Larva of the Weevil Liparus tenebrioides (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Zoologii, 42(4): 363-368. [In Russian]

59. Назаренко В. Ю. 2008а. Жуки-долгоносики рода Dorytomus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) прибрежных зон водоемов г. Киева. В кн.: Озера й штучні водойми України: сучасний стан і антропогенні зміни: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2008 р. М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки; відп. ред. Ф.В.Зузук. Луцьк: Вежа. / Nazarenko V. Yu. Curculionid beetles of the genus Dorytomus Germar, 1817 (Coleoptera, Curculionidae) of the coastal zones of the water reservoirs of Kiev. In: Lakes and artificial water reservoirs of Ukraine: present state and anthropogenic changes: materials of the I International scientific-practical conference, May, 22-24th, 2008. Luts’k: 339-341. [In Ukrainian]

60. Назаренко В. Ю. 2008б. Долгоносики-ксилобионты (Coleoptera: Curculionoidea) рекреационных зон г. Киева. В кн.: Живые объекты в условиях антропогенного пресса (Материалы X Международной научно-практической конференции, 15-18 сентября 2008, г. Белгород). Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА». / Nazarenko V. Yu. Xylobiotic weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of the recreational zones of Kiev. In: Live objects under conditions of anthropogenic pressure (Materials of X International scientific-practical conference, September, 15-18th, Belgorod). Belgorod: 143-144. [In Russian]

61. Назаренко В. Ю., Савченко Е. Ю. 2008. Первая находка Graptus steppensis (Coleoptera, Curculionidae) в Украине (Донецкая область). Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu., Savchenko E. Yu. The First Record of Graptus steppensis (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine (Donetsk Region). Vestnik Zoologii, 41(3): 228. [In Russian]

62. Назаренко В. Ю. 2008в. Адаптивное значение положения антенн в связи с морфофункциональными особенностями головотрубки долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea). Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: материалы II Всерос. науч-практ. конф., Т. 1. Челябинск. / Nazarenko V. Yu. Adaptive significance of antennal insertion in relation of the morphological and functional peculiarities of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) rostrum. In: Adaptations of biological systems to the natural and extreme factors of an environment: materials of the II All-Russian scientific-practical conference, Vol. I, Chelyabinsk: 225-230. [In Russian]

63. Назаренко В. Ю. 2008г. Основные пути приспособления долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) к обитанию в почвенно-подстилочной среде. Проблемы почвенной зоологии (Материалы XV Всероссийского совещания по почвенной зоологии). Под ред. Б.Р. Стригановой. Москва: Т-во научных изданий КМК. / Nazarenko V. Yu. Basic ways of the adaptation of weevils (Coleoptera, Curculionoidea) to the inhabiting in soil and leaf litter. In: Problems of Soil Zoology (Materialy XV Vserossiyskogo soveshchaniya po pochvennoy zoologii). B.R. Striganova ed. Moskva, 2008: 152-154. [In Russian]

64. Берест З.Л., Байдашніков А.А., Кириченко М.Б., Котенко А.Г., Назаренко В.Ю., Петренко А.А., Пучков П.В., Чернєй Л.С., Шешурак П.Н. 2008. Проблеми збереження різноманіття фауни безхребетних в НПП «Голосіївський». Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України. Матеріали ІІ Українського екологічного конгресу, 27-28 липня 2008 р. Частина І. - Київ: Центр екологічної освіти та інформації, 2008. / Berest Z. L., Bajdashnikov A. A., Kiritchenko M. B., Kotenko A. G., Nazarenko V. Yu., Petrenkio A. A., Pochkov P. V., Cherney L. S., Sheshurak P. N. Problems of the conservation of the diversity of the fauna of NNP “Holosiyivsky”. In: Priorities of the balanced (sustainable) development of Ukraine. Proceedings of II Ukrainian Environmental Congress, 27-28 July 2008 Part II - Kyiv: Center for Environmental Education and Information, 2008: 228-233.

65. Назаренко В. Ю., Петренко А. А. 2008. До вивчення фауни жуків (Insecta: Coleoptera) Лисої Гори (м. Київ). Известия Харьковского энтомологического общества. / Nazarenko V. Yu., Petrenko A. A. To The knowledge of beetle fauna (Insecta: Coleoptera) of Lysa Gora (Kyiv). The Kharkov Entomological Society Gazette 2007 (2008), 15(1-2): 43-48. [In Ukrainian, English summary]

66. Назаренко В. Ю. 2009 Новые данные по биологии редкого и малоизученного вида жука-долгоносика Donus geminus (Zaslavskij) (Coleoptera, Curculionidae) в Крыму. Проблемы и перспективы современной науки: Сборник научных трудов. Томск. / Nazarenko V. Yu. New data on the biology of rare and little-known weevil species Donus geminus (Zaslavskij) (Coleoptera, Curculionidae) in Crimea. In: Issues and Perspectives in Contemporary Science: The collection of proceedings, Vol. 2 (1), Tomsk: 48-49. [In Russian]

67. Мателешко О. Ю., Різун В. Б., Чумак В. О., Тимочко В. Б., Мартинов В. В., Петренко А. А., Односум В. К., Назаренко В. Ю. 2009. Твердокрилі (Insecta, Coleoptera) Карпатського національного природного парку Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року). Ред.кол. Будз М.Д. та ін. Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня” / Mateleshko O. Yu., Rizun V. B., Chumak V. O., Tymochko V. B., Martynov V. V., Petrenko A. A., Odnosum V. K., Nazarenko V. Yu. Coleopterans (Insecta, Coleoptera) of Carpathian national natural park. Proceedings of international scientific-practical conference, devoted to 10-anniversary of Rivne natural reserve (Sarny, 11-13th July 2009). Rivne: 479-491. [In Ukrainian]

68. Назаренко В. Ю. 2009а. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoidea) Рівненського природного заповідника та прилеглих територій. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року). Ред.кол. Будз М.Д. та ін. Рівне, ВАТ “Рівненська друкарня” / Nazarenko V. Yu. Curculionoid beetles (Coleoptera, Curculionoidea) of Rivne natural reserve and adjacent territories. Proceedings of international scientific-practical conference, devoted to 10-anniversary of Rivne natural reserve (Sarny, 11-13th July 2009). Rivne: 497-505. [In Ukrainian]

69. Nazarenko V. Yu., Perkovsky E. E. 2009. A New Genus and Species of Dryophthorid Weevils (Coleoptera, Dryophthoridae: Stromboscerinae) from the Rovno Amber. Paleontological Journal, Vol. 43, No. 9: 1097–1100.

70. Назаренко В. Ю. 2009б. Некоторые особенности адаптаций личинок долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) к обитанию на поверхности растений. Экология, систематика и эволюция животных: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 17-19 ноября 2009 г. Рязань: НП «Голос губернии» / Nazarenko V. Yu. Some features of the adaptations of weevils larvae (Coleoptera, Curculionoidea) to inhabiting of plants surface. Ecology, systematic and evolution of animals: Proceedings of the All-Russian scientific-practical conference with international participation November 17-19th, 2009. Ryazan’: 112-113.

71. Пушкар Т.І., Назаренко В.Ю., Єрмоленко В.М. 2009. Дибка степова Saga pedo (Pallas, 1771). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Pushkar T. I., Nazarenko V. Yu., Ermolenko V. M. Matriarchal katydid Saga pedo (Pallas, 1771). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 81.

72. Пушкар Т.І., Назаренко В.Ю., Єрмоленко В.М. 2009а. Коник-товстун степовий Callimenus multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Pushkar T. I., Nazarenko V. Yu., Ermolenko V. M. Callimenus multituberculatus (Fischer-Waldheim, 1833). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 82.

73. Пушкар Т.І., Назаренко В.Ю., Єрмоленко В.М. 2009б. Анадримадуза Ретовського Anadrymadusa retowskii (Adelung, 1907). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Pushkar T. I., Nazarenko V. Yu., Ermolenko V. M. Anadrymadusa retowskii (Adelung, 1907). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 83.

74. Назаренко В.Ю., Пушкар Т.І., Єрмоленко В.М. 2009. Ембія реліктова Haploembia solieri (Rambur, 1842). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Nazarenko V. Yu., Pushkar T. I., Ermolenko V. M. Haploembia solieri (Rambur, 1842). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 87.

75. Воловник С.В., Назаренко В.Ю. 2009. Левкомігус білосніжний Leucomigus candidatus (Pallas, 1771). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Volovnik S. V., Nazarenko V. Yu. Leucomigus candidatus (Pallas, 1771). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 131.

76. Воловник С.В., Назаренко В.Ю. 2009а. Ліксус катрановий Lixus canescens (Fischer-Waldheim, 1835). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Volovnik S. V., Nazarenko V. Yu. Lixus canescens (Fischer-Waldheim, 1835). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 133.

77. Бровдій В.М., Назаренко В.Ю. 2009. Брахіцерус зморшкуватий Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Brovdiy V. M., Nazarenko V. Yu. Brachycerus sinuatus (Olivier, 1807). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 132.

78. Назаренко В.Ю. 2009в. Жиряк гладенький Liparus laevigatus (Gyllenhal, 1834). Червона книга України. Тваринний світ (за ред. І.А. Акімова). К.: Глобалконсалтинг / Nazarenko V. Yu. Liparus laevigatus (Gyllenhal, 1834). Red book of Ukraine. Animal world (ed. I. A. Akimov). Kyiv: 134.

79. Назаренко В.Ю. 2009г. Жуки-довгоносики відділення Українського степового заповідника «Михайлівська цілина» та прилеглих територій. Вестник зоологии, отдельный выпуск № 22. Киев. / Nazarenko V. Yu. Weevils of the Branch of the Ukrainian Steppe Natural Reserve “Mykhajlivska Tsilyna” and Adjacent Territories. Vestnik zoologii, Supplement N 22: 36–50.

80. Назаренко В.Ю., Васильева Ю.С. 2009. Особенности развития довгоносика-короеда, Magdalis phlegmatica (Coleoptera, Curculionidae). Вестник зоологии, отдельный выпуск № 22. Киев. / Nazarenko V. Yu., Vasilyeva Yu. S. Peculiarities of the Development of Magdalis phlegmatica (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik zoologii, Supplement N 22: 51-55.

81. Тимочко В. Б., Чумак В. О., Різун В. Б., Кос’яненко О. В., Мателешко О. Ю., Мартинов В. В., Назаренко В. Ю., Петренко А. А., Прокопенко О. В. 2009. 8.3.1. Безхребетні. Карпатський національний природний парк: монографія / За ред. Приходька М М., Киселюка О. І., Яворського А. І. – Івано-Франківськ: Фоліант. / Timochko V. B., Chumak V. O., Rizun V. B., Kosyanenko O. V., Mateleshko O. Yu., Martynov V. V., Nazarenko V. Yu., Petrenko A. A., Prokopenko O. V. 8.3.1. Invertebrates. Carpathian national natural park: monograph: 177-196, 592-599.

82. Nazarenko V.Yu., Petrenko A.A. 2010. Unusual anthophyly in an Iris weevil, Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae) / Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: Материалы Межд. науч. конф. / Редкол.: А.Б. Ручин (отв. ред.) и др. – Саранск: Типография «Прогресс», 2010. – с. 207-208.

83. Назаренко В.Ю. 2010. Рідкісні та маловивчені довгоносики (Coleoptera, Curculionoidea) природного заповідника «Медобори». Природно-заповідний фонд України — минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори». (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів). Тернопіль: Підручники і посібники. / Nazarenko V. Yu. Rare and little-known weevils (Coleoptera, Curculionoidea) of natural reserve “Medobory”. Protected Areas in Ukraine — Past, Present, Future. Ternopil’: 702-705.

84. Назаренко В.Ю. 2010а. Жуки-долгоносики рода Magdalis Germar (Coleoptera: Curculionidae) древесных насаждений города Киева. Видовые популяции и сообщества в естественных и антропогенно-трансформированных ландшафтах: состояние и методы его диагностики. Материалы XI Международной научно-практической экологической конференции. 20-25 сентября 2010 г., г. Белгород. Белгород: ИПЦ ПОЛИТЕРРА. / Nazarenko V. Yu. Weevils of the genus Magdalis Germar (Coleoptera: Curculionidae) on the trees plantings of Kiev. Species populations and associations in the natural and anthropogenic transformed landscapes: state and methods of its diagnostics. Proceedings of the XI International scientific and practical ecological conference. 20-25th September 2010, Belgorod. Belgorod:173-174.

85. Назаренко В.Ю., Петренко А. А. 2010. Антофилия у долгоносиков: неспецифическое поведение ирисового долгоносика Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae). Вестник Мордовского университета. Серия «Биологические науки», №1. / Nazarenko V. Yu., Petrenko A. A. Anthophyly in weevils: unspecific behavior in iris weevil Mononychus punctumalbum (Coleoptera, Curculionidae). Vestnik Mordovskogo universiteta. “Biological sciences” series: 208-211.

86. Назаренко В.Ю. 2010б. Общие закономерности формирования морфологического разнообразия головотрубки в связи с ее функциональными особенностями у долгоносиков рода Magdalis Germar, 1817 (Insecta: Coleoptera, Curculionidae). Принципы и способы сохранения биоразнообразия: матер. IV Всероссийской науч. конф. 22-26 сентября 2010 г. – Йошкар-Ола. / Nazarenko V. Yu. The general peculiarities of formation of a morphological diversity of rostrum according to its functional features in weevils of genus Magdalis Germar, 1817 (Insecta: Coleoptera, Curculionidae). Principles and ways of preservation of a biodiversity: Proceed. IV All-Russian sci. conf. September, 22-26, 2010.- Ioshkar Ola: 373-375.

87. Назаренко В.Ю. 2010в. Обзор морфо-экологических адаптаций имаго долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea). Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды: Сборник материалов III международной научно-практической конференции. – Челябинск. / Nazarenko V. Yu. Review of the morphological and ecological adaptations of imago of weevils (Coleoptera, Curculionoidea). Adaptation of biological systems to the natural and extreme environmental factors. Proceedings of the III international scientific and practical conference. Chelabinsk: 327-328.

88. Назаренко В.Ю. 2010г. Водные жуки-долгоносики (Insecta: Coleoptera, Curculionoidea) Днепровских островов г. Киева. Экология водных беспозвоночных // Сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ф. Д. Мордухай-Болтовского. Ин-т биологии внутр. вод им. И. Д. Папанина РАН, Борок, 30 октября – 2 ноября 2010 г. – Ярославль: Принтхаус. / Nazarenko V. Yu. Water weevils (Insecta: Coleoptera, Curculionoidea) of the Dnieper islands in Kiev. Ecology of the water invertebrates // Proceedings of the International conference, devoted to the 100-anniversary of F. D. Mordukhay-Boltovskoy. Institute of biology of the internal water reservoirs named after I. D. Papanin RAS, Borok, 30th October – 2nd November, 2010. Yaroslavl: 210-211.

89. Назаренко В.Ю. 2010д. 2.4. Жуки надродини Curculionoidea (Coleoptera) прибережних смуг водойм м. Києва. Екологічний стан київських водойм. Автори: Афанасьєва О.А., Багацька Т.С., Оляницька Л.Г., Небогаткін І.В, Хрокало Л.А., Петренко А.А., Назаренко В.Ю., Ляшенко А.В., Зоріна-Сахарова К.Є., Санжак Ю.О., Щербак В.І., Кундієв В.А., Голуб О.О., Клоченко П.Д., Кленус В.Г., Каглян О.Є., Арсан О.М., Ситник Ю.М., Бєляєв В.В. – К: Фітосоціоцентр, 2010.-256 с. / Nazarenko V. Yu. 2.4. Weevils of the superfamily Curculionoidea of the coastal bands of water reservoirs of Kyiv. Ecological state of the Kyiv water reservoirs. Kyiv: 79-92.

90. Назаренко В.Ю. 2010е. Редкие и малоизвестные для фауны Украины жуки-долгоносики (Coleoptera: Curculionoidea) из регионального ландшафтного парка «Тилигульский». Известия Харьковского энтомологического общества 2010, том XVIII, выпуск 2. – С. 39-41. / Nazarenko V. Yu. Rare and little known for Ukrainian fauna weevils (Coleoptera: Curculionoidea) from regional landscape park ‘Tiligul’skiy’. The Kharkov Entomological Society Gazette 2010, volume XVIII, issue 2: 61-67.

91. Назаренко В. Ю. 2011. Новая находка жука-апиона Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) в Киеве. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu. The First Record of apionid weevil Perapion connexum (Coleoptera, Apionidae) in Kiev. Vestnik Zoologii, 45(5): 446. [In Russian]

92. Назаренко В.Ю. 2011a. Platystomos albinus (Linnaeus 1758) - Слоник несправжній білуватий (Ложнослоник беловатый). Червона книга Дніпропетровської області, 2011. – С. 130. / Nazarenko V. Yu. Platystomos albinus (Linnaeus 1758) – Slonyk nespravzhnij biluvatyj (Lozhnoslonik belovatyj). Red book of Dnipropetrovsk oblast’: 128. [In Ukrainian]

93. Назаренко В.Ю. 2011б. Omias borysthenicus Korotyaev, 1991 – Оміас дніпровський (Омиас днепровский). Червона книга Дніпропетровської області, 2011. – С. 129. / Nazarenko V. Yu. Omias borysthenicus Korotyaev, 1991 – Omias dniprovs’kyj (Omias dneprovskij). Red book of Dnipropetrovsk oblast’: 129. [In Ukrainian]

94. Назаренко В.Ю. 2011в. Морфология преимагинальных стадий и экологические особенности жука-долгоносика Paraphilernus bilunulatus Desbrochers, 1892 (Coleoptera: Curculionidae: Styphini). Кавказский энтомол. бюллетень, 2011, 7(2). – С. 147-151. / Nazarenko V. Yu. Morphology of preimaginal stages and ecological peculiarities of the weevil Paraphilernus bilunulatus Desbrochers, 1892 (Coleoptera: Curculionidae: Styphini). Caucasian entomological bull. 7(2): 147-151. [In Russian]

95. Назаренко В. Ю., Некрасова О. Д. 2011. Первая находка жука-долгоносика Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области. Вестн. зоологии. / Nazarenko V. Yu., Nekrasova O. D. First Record of the Weevil Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) in Odessa Region. Vestnik Zoologii, 45(6): 512. [In Russian]

96. Назаренко В. Ю., Легалов А. А., Перковский Е. Э. 2011. Новый вид рода Caulophilus Woll. (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) из Ровенского янтаря. Палеонтологический журнал. – 2011. – № 3. – С. 49–52. / Nazarenko V. Yu., Legalov A. A., Perkovsky E. E. A new species of the genus Caulophilus Woll. (Coleoptera: Curculionidae: Cossoninae) from the Rovno amber // Paleontological Journal. – 2011. – Vol. 45, N 3. – P. 287-290.

97. Кириченко М. Б., Назаренко В.Ю. 2011. Туруни та довгоносикоподібні (Carabidae, Curculionoidea) в умовах системи ярів РЛП «Тилігульський». Матеріали II Наукових читань пам’яті Сергія Таращука / Кол. авторів. – Миколаїв: ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 61-67. / Kirichenko M. B., Nazarenko V. Yu. 2.4. Carabid and weevil-like beetles in conditions of ravines system of RLP “Tyligulsky”. Mykolaiv: 61-67.


[ Відділ загальної та прикладної ентомології ]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua